หน้าแรก

บริการและผลิตภัณฑ์หลัก

 • Adapt Desktop Application communication witch PLC hardware
  ประยุกต์แอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานร่วมกับพีแอลซี หรือฮาร์ดแวร์
 • Create and design database system
  สร้างและออกแบบระบบจัดการข้อมูล

 • Design and Develop Application on Desktop PC
  ออกแบบ และพัฒนา แอปพลิชั่นบนคอมพิวเตอร์
 • Create PLC program and design graphic user interface
  เขียนโปรแกรมพีแอลซีรวมไปถึงออกแบบหน้าต่างการใช้งานบนจอสัมผัส

FOLLOW

Sandard &  Partner Groups

Customer

Message us